POLISI BAYARAN BALIK

Terima kasih kerana berbelanja di Unisex Driving Academy (Nilai) Sdn Bhd.

Oleh kerana Laman Web kami menawarkan barangan tidak berwujud dan tidak dapat ditarik balik, kami tidak memberikan bayaran balik selepas perkhidmatan dibeli, yang anda akui sebelum membeli apa-apa perkhidmatan di Laman Web. Sila pastikan anda membaca dengan teliti huraian perkhidmatan sebelum membuat pembelian.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Bayaran Balik kami, sila hubungi kami seperti di bawah:

Melalui emel: unisex.careline@gmail.com
Melalui telepon: 016-2298676
Melalui surat: Lot 7101 Jalan Besar, Kawasan Perindustrian Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.

PERUBAHAN POLISI

Unisex Driving Academy (Nilai) Sdn Bhd berhak untuk meminda, mengemaskini atau menggantikan Polisi Bayaran Balik ini, apabila dilihat sesuai atau keadaan perkhidmatan membenarkannya.

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 14 Julai 2020.

退款政策

感谢您在Unisex Driving Academy(Nilai)Sdn Bhd中购物。

因为我们的网站提供了不存在且不可退款的物品,所以在购买服务后我们不提供退款,您在购买任何服务之前已确认退款。 购买前,请确保您仔细阅读服务说明。

联系我们

如果您对我们的退款政策有任何疑问,请通过以下方式与我们联系:

通过电子邮件:unisex.careline@gmail.com
电话: 016-2298676
信件:Lot 7101 Jalan Besar, Kawasan Perindustrian Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.

政策变更

Unisex Driving Academy(Nilai)Sdn Bhd保留在适当或服务条件允许的情况下修改,更新或替换本退款政策的权利。

本文档的最新更新时间为2020年7月14日

REFUND POLICY

Thank you for shopping at Unisex Driving Academy (Nilai) Sdn Bhd.

Because our Website offers non-existent and non-refundable items, we do not provide a refund after the service is purchased, which you acknowledge before purchasing any service on the Website. Please make sure you read the service description carefully before making a purchase.

CONTACT US

If you have any questions about our Refund Policy, please contact us as below:

By email: unisex.careline@gmail.com
By phone: 016-2298676
By letter: Lot 7101 Jalan Besar, Kawasan Perindustrian Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.

POLICY CHANGE

Unisex Driving Academy (Nilai) Sdn Bhd reserves the right to amend, update or replace this Refund Policy, when deemed appropriate or the conditions of service allow it.

This document was last updated on July 14, 2020